Life Hack

Kỹ thuật Feynman - Cách tốt nhất để học thứ gì đó

Người nói rằng biết thứ gì đó mà không thể giải thích được thì thực ra anh ta chưa hiểu về nó. Feynman Technique là một phương pháp để học kiến thức mới bằng cách dạy người khác cái mình muốn học.

Read
Rust

Lập trình với Rust - Guessing Game

Tạo một dự án chạy thử - Guessing Game.

Read
Rust

Lập trình với Rust - Cargo

Làm việc với Cargo.

Read
Rust

Lập trình với Rust - Hello world

Chạy thử hello world với Rust.

Read