All Articles

Lập trình với Rust - Hello world

Sau khi cài đặt xong Rust thì, cũng như các ngôn ngữ khác, việc đầu tiên là chạy thử chương trình Hello world.

Về text editor hay IDE có thể dùng bất kỳ chương trình nào. Trong bài viết mình dùng VSCode và chạy trên hệ điều hành MacOS.

Tạo thư mục

mkdir ~/rust_projects
cd ~/rust_projects
mkdir hello_world
cd hello_world

Viết và chạy thử chương trình với Rust

Trong thư mục hello_world:

touch main.rc

Biên tập với nội dung:

fn main() {
 println!("Hello, world!");
}

Để chạy:

$ rustc main.rs
$ ./main
Hello, world!

Nếu không có vấn đề gì, dòng chữ Hello, world! sẽ được in ra màn hình.

Giải phẫu một chương trình Rust

File Rust có extention .rs

Hàm được định nghĩa với từ khoá fn.

Trong file Rust sẽ có một hàm main, là hàm đặc biệt, được chạy mặc định sau khi biên dịch.

fn main() {

}

Bên trong hàm main, chương trình đã chạy lệnh:

println!("Hello, world!");

Câu lệnh này in dòng chữ Hello, world! ra màn hình.

println! là một macro. (Sẽ tìm hiểu sau)

Nếu gọi hàm thông thường thì không có !, nghĩa là chỉ gọi println.

Chương trình với Rust cần có ; để kết thúc một câu lệnh.

Nhận xét: Mọi thứ rất giống với một chương trình C

Biên dịch và chạy chương trình

Rust phân chia rõ hai bước riêng biệt: Biên dịchChạy chương trình

Để biên dịch (compile) thì dùng lệnh rustc.

rustc main.rs

Sau khi biên dịch, sẽ có một file chạy được sinh ra, trường hợp này là main.

$ ls -la
ls -la
total 528
drwxr-xr-x 4 phuong.nguyen INTRA\Domain Users   128 Jul 30 13:08 .
drwxr-xr-x 3 phuong.nguyen INTRA\Domain Users   96 Jul 26 09:41 ..
-rwxr-xr-x 1 phuong.nguyen INTRA\Domain Users 264616 Jul 30 13:08 main
-rw-r--r-- 1 phuong.nguyen INTRA\Domain Users   42 Jul 30 13:14 main.rs

Nhận xét: Bước biên dịch và chạy chương trình của Rust cũng giống như ngôn ngữ C