All Articles

Lập trình với Rust - Cài đặt

Cài đặt

Để bắt đầu lập trình với Rust thì việc đầu tiên phải làm đó là cài đặt.

rustup là một bộ command line dùng cho việc quản lý version cũng như một số công cụ đi kèm.

Cài đặt rustup cho Linux hay MacOS

curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh

Sau khi cài đặt hoàn tất, cần thêm vào biến PATH:

export PATH="$HOME/.cargo/bin:$PATH"

Cho vào ~/.bash_profile hoặc ~/.zshrc tuỳ vào loại terminal.

Cập nhật rustup

rustup update

Kiểm tra version

rustc --version

Đọc sách và tài liệu offline

rustup doc

Lệnh này sẽ sinh ra static file html tài liệu và một số cuốn sách để học về Rust. Đặc biệt có cuốn The Rust Programming Language khá hay cho beginer.